Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Standardy osiągnięć dotyczących norm społecznych

Opracowane   na podstawie Kodeksów  Zachowań  w grupach 

BĄDŹ KULTURALNY:

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam)
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury itp.)
 • Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, kino, itp.)
 • Okazuje szacunek dorosłym, osobom starszym.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny- spokojne i ciche zachowanie podczas odpoczynku, opiekowanie się osobami starszymi, chorymi,
 • Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych.
 • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, itd.
 • Jest miłe dla innych osób (dorosłych, kolegów)
 • Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa.
 • Dba o porządek wokół siebie.
 • Samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu – sprzątanie zabawek, układanie książek.
 • Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
 • Przyzwyczajenie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu        ( papiery wrzucamy do kosza, nie niszczymy drzew, krzewów).
 • Słucha kiedy inni mówią, mówi kiedy inni słuchają.
 • Rozmowy z dziećmi na temat savoir-vivr’u – stosowanie ich w codziennych sytuacjach.
 • Nie mówi z pełnymi ustami.
 • Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

                                    

 BĄDŹ KOLEŻEŃSKI:

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Bawi się zgodnie z rówieśnikami.
 • Zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
 • Szanuje cudzą własność.
 • Interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
 • Okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych.
 • Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby .
 • Potrafi podzielić się z kolegami zabawką (dzień zabawek), słodyczami ( imieniny, urodziny) itp.
 • Rozumienie, że inni mają potrzebę uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi.
 • Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa.
 • Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa , przezywania, dokuczania- rozumienie przeżyć z tym związanych.
 • Pomaga potrzebującym kolegom.
 • Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

  

KONTROLUJ  SWOJE  ZACHOWANIE

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów.
 • Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:
  • posługiwanie się umiarkowanym głosem,
  • mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów,
  • podporządkowanie się dyżurnemu np. w łazience,
  • ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów,
  • reagowanie na umówiony sygnał np. kończący zabawę.
 • Nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancję.
 • Słuchanie utworów literackich; sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech charakteru głównych postaci.
 • Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć , wyrażania swoich oczekiwań  w sposób zrozumiały dla innych;
 • Zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym np. darcie papieru, dmuchanie na bibułkę przyczepioną do nosa, zgniatanie gazety;
 • Poznawanie wzorców właściwego zachowania – postawa nauczyciela, postacie z literatury.
 • Prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów.
 • Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki; poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych.
 • Unika kłamstwa
 • Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
 • Podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.
 • Rozróżnia prawdę, fałsz ; dobro od zła.
 • Rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa  w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
 • Podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • Układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków.
 • Mówi o swoich uczuciach
 • Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,
 • Prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby,

 

POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE:

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSBY REALIZACJI:

 • Kultywuje tradycje swojej rodziny.
 • Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
 • Pamięta o uroczystościach rodzinnych,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych itp.
 • Jest dumne  z kraju, w którym mieszka.
 • Uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej ( zajęcia, każda nadarzająca się okazja) – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce,
 • Poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek.
 • Szanuje język ojczysty i tradycje narodowe.
 • Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski.
 • Zna piękno swojego kraju, regionu, miasta

 

 • Organizowanie spacerów i wycieczek – kierowanie obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla dzielnicy, miasta, kraju.
 • Wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wypływające z wykonywanego zawodu.
 • Prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków, zapraszanie przedstawicieli  na zajęcia do przedszkola,
 • Realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, lekarza, policjanta, nauczyciela itp.

 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO:

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy ( z określonego miejsca)
 • Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach.
 • Rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów.
 • Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp. otrzymywane od obcych).
 • Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu.
 • Omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości.
 • Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 • Zapamiętanie własnego imienia, nazwiska      i adresu zamieszkania.
 • Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań.
 • Dostarczenie dzieciom wzorów zachowania   ( filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki) – poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań.
 • Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi.
 • Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
 • Nie zbliża się do nieznanych zwierząt.
 • Oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w zoo, omówienie zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się,
 • Organizowanie spotkań z weterynarzem.
 • Przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 • Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy ( wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki),
 • Organizowanie spotkań z policjantem,
 • Uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym.
 • Ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie umów grupie.

 

DBAJ O SWOJE  ZDROWIE:

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

 • Zna zasady porozumiewania się z nauczycielem i kolegami.
 • Dostarczeni wzorców właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.
 • Rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu.
 • Codzienne korzystanie z pobytu w ogrodzie.
 • Organizowanie zabaw na terenie ogrodu.
 • Rozumie potrzebę ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Uczenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubierania w zależności od warunków atmosferycznych.
 • Rozumie zależność przegrzewania organizmu  a zachorowalność.
 • Dba o czystość swojego  ciała i ubrania.
 • Rozumienie znaczenia codziennego mycia ciała.
 • Wdrażanie do konieczności codziennego zmieniania ubrania.
 • Przestrzeganie zasady mycia rąk po jedzeniu, wyjściu z toalety itd….
 • Rozumie potrzebę spożywania warzyw            i owoców
 • Przełamywanie niechęci do spożywania surówek   i owoców.
 • Rozumienie znaczenia spożywania warzyw           i owoców dla organizmu jako źródła witamin.
 • Samodzielne przyrządzanie surówek dla swoich kolegów.
 • Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania
 • Organizowanie wycieczek do gospodarstwa ekologicznych.
 • Zakładanie małych hodowli – rzeżucha, pietruszka, szczypior…
 • Organizowanie spotkań z ekspertami ds. żywienia.
 • Porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika hałasu.
 • Uczenie się mówienia cichym głosem.
 • Rozumienie znaczenia cichej zabawy i nie przeszkadzania innym.
 • Rozumienie znaczenia hałasu dla organizmu.
 • Lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • Czynne uczestniczenie w zabawach ruchowych, terenowych,  ćwiczeniach porannych, gimnastycznych, spacerach, wycieczkach.
 • Wykorzystanie potrzeby spontanicznego ruchu dziecka.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej.
 • Nie boi się wizyty u lekarza
 • Rozumie potrzeby kontrolnych wizyt u lekarza pediatry i stomatologa.
 • Wdrażanie do potrzeby kontrolowania i leczenia zębów.
 • Wskazywanie przykładów nie dbania o własne zdrowie

                                      

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,, Kodeks postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków. 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE

NORMY I ZASADY ZACHOWANIA:

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ( odznaka, order ). 

NAGRADZAMY ZA:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnienie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • stosowanie zasad ochrony przyrody,
 • aktywny udział w pracach grupy.

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im. 

FORMY KARANIA ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH WSPÓLNIE ZASAD:

 • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy ( w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka ),
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu. 

KARY STOSUJEMY ZA:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.
Data dodania: 10-02-2018