Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Realizowane programy

Mamo, Tato - co Wy na to?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.


Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. 

Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.


Akademia Aquafresh

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach oraz w żłobkach.

W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny -prawie 90% dzieci w Polsce jest dotkniętych tą chorobą*!

W ramach programu w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem-próchniaczkiem”.


Dzieciństwo bez próchnicy

Nasze przedszkole w tym roku zgłosiło swój udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji ministra zdrowia.

Celem projektu jest edukacja stomatologiczna ponad 300 tys. dzieci w wieku 0 – 5 lat oraz osób dorosłych, a także objecie ich profilaktyką stomatologiczną. To właśnie od postawy dorosłych: rodziców, opiekunów nauczycieli i wychowawców oraz personelu medycznego zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych.

W ramach projektu będą promowane zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.


Czyste powietrze wokół nas

 Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej
 

Program realizowany przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile
 
           Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.
        Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Moje dziecko idzie do szkoły

Program adresowany jest do uczniów klas ,,0” i ich rodziców. Jego celem jest podniesienie świadomości rodziców w zakresie potrzeb zdrowotnych dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm.

W ramach programu znajdują się następujące zagadnienia :

 • Co zrobić, aby dziecko cieszyło się, że idzie do szkoły ?
 • Żywienie dziecka w wieku szkolnym
 • Przygotowując posiłki pamiętajmy o przestrzeganiu zasad higieny.
 • Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci.
 • Dbaj o zęby swojego dziecka.
 • Ochrona wzroku dziecka.
 • Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.
 • Zdrowie psychiczne dziecka.
 • Prawidłowa postawa ciała dziecka.
 • Środowisko szkolne.
 • Dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie.
 • Bezpieczeństwo dziecka

Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                                            Wojciech Oczko

 

 

Projekt informacyjno - edukacyjny

Program realizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemologiczną  w Pile

W naszym przedszkolu  będzie realizowany projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy",którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na poziom zdrowia, a także właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. Celem projektu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależnej. Wzrost świadomości w zakresie wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia.

Nieprawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza). Rozwijająca się nadwaga i otyłość wywołuje zaburzenie funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób oraz gorszych wyników w nauce.

Dzięki realizowanemu projektowi, dzieci i młodzież otrzymują rzetelne informacje na temat spożywanych produktów żywnościowych i staną się konsumentami świadomie wybierającymi tylko to, co "zdrowe" przy współudziale swoich najbliższych.

Data dodania: 10-02-2018