Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Realizowane programy

Razem na Święta 2020


„Razem na Święta” to akcja MEN zachęcająca do niesienia pomocy innym, propagująca działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Jest jednocześnie budowanie wspólnot i umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

 


Działaj z imPETem!

 

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Projekt został zainicjowany w 2018 roku przez czterech wiodących producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. Realizowana jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.

Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.


Projekt DAXEN

 

 

Projekt DAXEN to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Projekt poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.


Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

 

Tym razem wraz z następcami „Słodziaków” – „Fajniakami” organizator projektu, właściciel marki sklepów BIEDRONKA, chce pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia, a także pomóc zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

 


 

Góra Grosza

 

 Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwa Nasz Dom jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 


 

 

Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile bierze udział w projekcie „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregacje odpadów u źródła”.

 

W piątek 28 września 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Związek Międzygminny „PRGOK” podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregacje odpadów u źródła”.
Program opracowany przez Związek Międzygminny realizowany będzie do roku 2020. Zakłada on przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi adresowanych do wszystkich grup wiekowych (tj. dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących na terenie PRGOK).
Obok uzupełnienia wyposażenia, uzupełniona zostanie również wiedza o odpadach wśród młodszych i starszych mieszkańców Związku (zaplanowano szkolenia dla osób dorosłych w sołectwach i dla dzieci w szkołach). Niebawem powstanie również platforma e-learningowa, dzięki której będzie można zweryfikować wiedzę dotyczącą segregacji i uzyskać imienny certyfikat uzupełniający kwalifikacje w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu, przez trzy kolejne lata, funkcjonować będą również Klasy Patronackie ZM PRGOK (co roku 350 dzieci z 14 gmin uczyć się będzie jak na co dzień dbać o środowisko). Zaplanowano też konkurs plastyczny dla dzieci oraz opracowanie nowych materiałów edukacyjnych (ulotek i spotów telewizyjnych).
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 456 979,75zł, kwota dofinansowania sięga 314 980,11 zł.

 

Sprzęt ułatwiający segregację odpadów, zakupiony w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno – edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” trafił do szkół. Na korytarzach w ponad 150 szkołach, przedszkolach i żłobku w czternastu gminach należących do ZM „PRGOK” pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów i zgniatarki i zgniatarki do puszek i plastikowych butelek. Na placach przy placówkach oświatowych zostały rozstawione kompostowniki. Ponadto do dyspozycji nauczycieli są specjalne torby, które będą wykorzystywane m.in. do nauki zasad prawidłowej segregacji odpadów. 
Przekazane zestawy mają na celu wyrobienie u najmłodszych prawidłowych nawyków dotyczących dbania o środowisko. 

To będzie ciekawy rok szkolny dla uczniów klas patronackich Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W każdym miesiącu będzie poruszana inna tematyka dotycząca ekologii:
- październik: Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt,
- listopad: Miesiąc Antysmogowy,
- grudzień: Miesiąc bez Odpadów,
- styczeń: Miesiąc Papieru,
- luty: Miesiąc Plastiku,
- marzec: Miesiąc Szkła,
- kwiecień: Miesiąc Odpadów Zielonych,
- maj: Miesiąc Wody,
- czerwiec: Miesiąc Świadomego Konsumenta i Super Ekologa. 

 


Mamo, Tato - co Wy na to?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.


Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. 

Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.


Akademia Aquafresh

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach oraz w żłobkach.

W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny -prawie 90% dzieci w Polsce jest dotkniętych tą chorobą*!

W ramach programu w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem-próchniaczkiem”.


Dzieciństwo bez próchnicy

Nasze przedszkole w tym roku zgłosiło swój udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji ministra zdrowia.

Celem projektu jest edukacja stomatologiczna ponad 300 tys. dzieci w wieku 0 – 5 lat oraz osób dorosłych, a także objecie ich profilaktyką stomatologiczną. To właśnie od postawy dorosłych: rodziców, opiekunów nauczycieli i wychowawców oraz personelu medycznego zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych.

W ramach projektu będą promowane zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.


Czyste powietrze wokół nas

 Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej
 

Program realizowany przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile
 
           Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.
        Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Moje dziecko idzie do szkoły

Program adresowany jest do uczniów klas ,,0” i ich rodziców. Jego celem jest podniesienie świadomości rodziców w zakresie potrzeb zdrowotnych dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm.

W ramach programu znajdują się następujące zagadnienia :

 • Co zrobić, aby dziecko cieszyło się, że idzie do szkoły ?
 • Żywienie dziecka w wieku szkolnym
 • Przygotowując posiłki pamiętajmy o przestrzeganiu zasad higieny.
 • Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci.
 • Dbaj o zęby swojego dziecka.
 • Ochrona wzroku dziecka.
 • Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.
 • Zdrowie psychiczne dziecka.
 • Prawidłowa postawa ciała dziecka.
 • Środowisko szkolne.
 • Dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie.
 • Bezpieczeństwo dziecka

Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                                            Wojciech Oczko

 

 

Projekt informacyjno - edukacyjny

Program realizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemologiczną  w Pile

W naszym przedszkolu  będzie realizowany projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy",którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na poziom zdrowia, a także właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. Celem projektu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależnej. Wzrost świadomości w zakresie wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia.

Nieprawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza). Rozwijająca się nadwaga i otyłość wywołuje zaburzenie funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób oraz gorszych wyników w nauce.

Dzięki realizowanemu projektowi, dzieci i młodzież otrzymują rzetelne informacje na temat spożywanych produktów żywnościowych i staną się konsumentami świadomie wybierającymi tylko to, co "zdrowe" przy współudziale swoich najbliższych.

Data dodania: 10-02-2018