Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Procedury dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile

I podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. ochrona mienia na terenie placówki,
 3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
 5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 11 posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

3.1. zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli, pracowników placówki,

3.2. niszczenia mienia placówki,

3.3 niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw,

3.4. przywłaszczania,

3.5. konfliktowych, np. bójek.

 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji zapomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 30 dni a po tym czasie jest automatycznie nadpisywany. podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

III A. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w PP_11 przez okres 1 roku szkolnego.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna,

2.3. pomieszczenia szatni pracowników ,

2.4. biura pracowników administracyjnych,

2.5. blok żywieniowy,

2.6. pomieszczenia sanitarno-higieniczne.

 1. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.2. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych dzieci, pracowników i innych osób.
 2. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 2. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 16.11.2018r.
Data dodania: 16-11-2018