Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Procedury dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile

I podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)
 5. Statut

II Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator znajduje się w pokoju nauczycielskim.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 • niszczenia mienia szkoły,
 • niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw,
 • przywłaszczania,
 • konfliktowych, np. bójek.
 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji i.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 30 dni.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora przedszkola i w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników przedszkola (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania dzieci w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

IV Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor przedszkola.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 04 kwietnia 2018r.
Data dodania: 11-04-2018