Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Informacja o zasadach pobierania opłat

Informacja o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile w okresie od 03.09.2018r. do 28.06.2019 r.


Informacja o zasadach pobierania opłat PDF

 

Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile informuje rodziców /prawnych opiekunów:

 

1. Panią …………………………………………………… nr PESEL…………………………..

zamieszkałą w ……………………………………..ul. ……………………………………..…

legitymującą się dowodem osobistym seria…......nr …..……..wydanym przez ………..………

 

2. Pana ………………………………………………….. nr PESEL…………………………..

zamieszkałym w ………………………… ul. ………………………………………………...

legitymującym się dowodem osobistym seria….. . .nr ……… wydanym przez ………………..

zwanymi dalej „rodzicami/opiekunami prawnymi”

 

o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązujących w Gminie Piła. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piły w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła i opłat miesięcznych za korzystanie z wyżywienia w okresie

od 03.09.2018r. do 28.06.2019 r. na rzecz dziecka/ dzieci:

 

Imię nazwisko dziecka

Adres zamieszkania

Nr PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice przyjmują do wiadomości i akceptują ustalone przez Gminę Piła zasady pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko do lat 5 ze świadczeń realizowanych przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach od 08.00-do 13.00 wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

 

W przypadku gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłaty o której mowa wyżej za drugie i kolejne dzieci nie ponosi się.

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulgi zobowiązani są przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do uprawnienia do tej ulgi.

 

W celu naliczenia opłaty za wychowanie przedszkolne rodzic/opiekun prawny deklaruje, że dziecko/dzieci w w/w okresie będzie/będą przebywało/przebywały w przedszkolu w godzinach: od ………………….. do …………………. tj. ……………. godzin dziennie.

 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić opłatę „ z góry” w terminie do dnia 15 każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola: Nr 23 1020 3844 0000 1602 0139 1184

 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.

W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień powszedni.

W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie przedszkole nalicza odsetki

w ustawowej wysokości.

 

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa wyżej, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.


 

Opłata o której mowa wyżej nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia, która wynosi 6 zł dziennie. Kwota miesięcznej opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki oraz liczby dni uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu niniejsze opłaty ulegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

 

Rozliczenie zwrotu opłaty za świadczenie wychowania przedszkolnego w przypadku rezygnacji nastąpi na wskazane konto rodzica:

 

nr konta ………………………………………………………………..


 

Rozliczenie zwrotu opłaty za miesiąc poprzedni następować będzie poprzez zaliczanie go na poczet przyszłych płatności, nie dotyczy to przypadków ukończenia edukacji lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego.

 

Rodzic/opiekun prawny ma prawo zrezygnować ze świadczeń wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkole. O rezygnacji tej, rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają dyrektora przedszkola na piśmie.

Data dodania: 11-04-2018