Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Procedury naliczania i pobierania odpłatności od rodziców (prawnych opiekunów) za przedszkole

Procedury naliczania i pobierania odpłatności od rodziców (prawnych opiekunów) za przedszkole


Procedury naliczania i pobierania odpłatności od rodziców (prawnych opiekunów) za przedszkole PDF

 

Powołując się na postanowienia Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r.) oraz Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła ustalono:

 1. Świadczenia w przedszkolu realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, w tym podstawa programowa od 8.00 do 13.00 realizowana jest bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.

 2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola o której mowa w § 2 ust. 3 uchwały wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza czasem przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (poza czasem realizacji podstawy programowej), ustalony zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.

 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn o której mowa w pkt. 2, oraz zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W przypadku gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny w wieku do lat 5, opłaty za drugie i kolejne dzieci za pobyt nie ponosi się.

 5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w pkt. 2 podlega zwrotowi.

 6. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w pkt.4 zobowiązani są przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tej ulgi.

 7. Zniesienie możliwości pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

 8. Opłata o której mowa w pkt.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

 9. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 8,00 zł dziennie. Przedszkole zastrzega zmianę wysokości stawki żywieniowej w przypadku wzrostu cen zakupu surowców spożywczych.

 10. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków dziennie: za obiad pobiera się opłatę w wysokości 50%, za śniadanie w wysokości 30% a za podwieczorek w wysokości 20% stawki żywieniowej.

 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie dziecka w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 12. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o zdeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) godzinie, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 1 zł.

 13. Opłaty o których mowa w pkt. 2, 9 naliczane są miesięcznie i wręczane osobiście każdemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) na wydruku.

 14. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest uiścić – bez wezwania - naliczoną opłatę za dany miesiąc w terminie do dnia 15 każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień powszedni.

 15. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.

 16. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki ustawowe.

 17. W przypadku jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie dokonali w terminie opłat za przedszkole dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz podjąć kroki skierowania sprawy na drogę postepowania komorniczego.

 18. W przypadku dzieci, których rodzice podpisali kolejną umowę na pobyt obowiązują zasady odpisów określone w pkt. 11.

 19. W przypadku dzieci, które nie będą kontynuować pobytu w przedszkolu w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy czynności wyliczenia i zwrotu nadpłaty dokonuje intendent na konto rodziców (prawnych opiekunów).

Data dodania: 11-04-2018