Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013 - 2018

Publiczne  Przedszkole Nr 11  w Pile


Opracowanie: Rada Pedagogiczna

Koncepcja została wprowadzona uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2-2013/2014 z dnia 29 sierpnia 2013r.

 

 1. Misja przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Nasze hasło to: „Kto pokocha przyrodę nigdy nie będzie nienawidzić człowieka” – Janusz Korczak

 

 1. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

 

 • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedę, nauczyciela języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe do spraw:  promocji i ewaluacji, zespół do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz komisję zarządczą. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 

 • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W naturalnych oraz zorganizowanych sytuacjach dzieci osłuchują się z językiem angielskim.   Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

 • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Rozszerzono wachlarz stosowanych metod o metody aktywizujące :

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne
 • metoda opowieści ruchowej J. C. Thulina
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • techniki parateatralne
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody poszukujące
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia,
 • narzędzia TOC
 • odimienną metodę J. Majchrzak
 • metodę M. Montessori

 

 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: święta ekologiczne – światowe i ogólnopolskie, organizacja kiermaszy. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności (zajęcia otwarte dla rodziców). Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji(spotkania z rodzicami, spotkania ze specjalistami).  Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” , selektywna zbiórka odpadów, zbieranie karmy dla bezdomnych zwierząt, zbieranie książek i zabawek dla chorych dzieci.

 

 • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

„Program wychowania przedszkolnego”

E. Tokarska,

J. Kopała

Wydawnictwo     Naukowe

PWN

28.08.2015r

PR-4/2015

2.

„Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

JEDNOŚĆ

28.08.2015r.

PR-5/2015

 

 • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole objęte jest patronatem Ligi Ochrony Przyrody, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Promuje w środowisku idee zdrowego modelu życia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • Ogólnoposki Dzień Przedszkolaka
 • Dzień pluszowego misia
 • Dzień Kota
 • Święto Drzewa
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Spotkanie przy choince
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę dla rodziców oraz stronę internetową.

 

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013-2018:

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem.
 3. Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Poszerzenie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji: przedszkole-rodzic-dziecko.
 5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.
 7. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 8. Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zapewniającego wszechstronny  i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole.
 9. Rozwijanie zainteresowań dzieci czytaniem, pisaniem, działaniami matematycznymi i przyrodniczymi
Data dodania: 10-02-2018