Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile na lata 2019-2025


 

„Kto pokocha przyrodę nigdy nie będzie nienawidzić człowieka”

Janusz Korczak


 

WIZJA PRZEDSZKOLA :

Przedszkole jest placówką oświatową, jest miejscem, w którym wychowanek jest kreowany na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową i narodowościową. Jest placówką, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

 • Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

 • Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.

 • Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

 • Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki, a teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. Placówka inwestuje bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

 • Skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

 • Stworzenie wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.

 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów i porażek.

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości- dobra, piękna, prawdy, miłości, przyjaźni i tolerancji. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, akceptacji siebie i innych.

 • Kształtowanie trwałych postaw szacunku wobec najbliższych oraz poszanowania środowiska naturalnego, przyrodniczego i dorobku kulturowego.

 • Budzenie u dzieci wiary we własne siły i skuteczność .

 • Rozbudzenie zainteresowań otaczającym światem pozwalający dziecku wyrazić własne doświadczenia i spostrzeżenia, poprzez różnorodną działalność, pomaganie dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie i innych.

 • Zapewnienie optymalnych warunków do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Zapewnienie dzieciom opieki przez wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

 • Otwartość na partnerską współpracę z rodzicami dziecka oraz środowiskiem lokalnym.

 

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

IV Zarządzanie przedszkolem.

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA 

Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, katechetę. Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe do spraw: planowania, promocji, ds. wychowawczych, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ds. zdrowia i profilaktyki, ds., diagnozy oraz ds. bieżącej działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.

 

Kadra tworzy życzliwą i przyjazną atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych projektów i programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi prace z dzieckiem zdolnym i uzdolnionym. W naturalnych oraz zorganizowanych sytuacjach dzieci osłuchują się z językiem angielskim, reagują na proste polecenia, posługują się prostymi zwrotami, śpiewają piosenki w języku angielskim. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.

 • Organizujemy jego aktywność.

 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.

 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody tradycyjne oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz metody aktywne, problemowe i twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: 

 1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 1. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki,

 • objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metody żywego słowa.

Rozszerzono wachlarz stosowanych metod o metody aktywizujące :

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

 • metodę projektu,

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne,

 • metoda opowieści ruchowej J. C. Thulina,

 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,

 • techniki parateatralne,

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,

 • metody poszukujące,

 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

 • techniki twórczego myślenia,

 • narzędzia TOC,

 • odimienna metoda J. Majchrzak,

 • metodę M. Montessori.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola, mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują uroczystości o charakterze rodzinnym, ekologicznym, kultywujące tradycje świąteczne oraz akcje.

 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.

 • Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.

 • Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 • Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami i Radą Rodziców,

 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielkami, logopedą, terapeutą,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. aktualna tematyka zajęć, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na dany miesiąc, wiersz i piosenka do nauki, eksponowanie prac dzieci,

 • Zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,

 • Zajęcia otwarte,

 • Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady z rodzicami, wypełnianie ankiet,

 • Włączanie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych i świąt ekologicznych,

 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup.

 • Organizacja spotkań rodziców o charakterze warsztatowym, szkoleniowym z udziałem nauczycieli oraz zaproszonych gości - specjalistów (psycholog, pedagog, socjolog, logopeda).

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego, lokalnego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Współpracujemy z :

 • LOP,

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile,

 • RCK , MDK,

 • Muzeum Okręgowe i Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile,

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pile,

 • Komenda Policji w Pile,

 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej,

 • MOPS,

 • WORD,

 • PWSZ,

 • Centrum Kształcenia „Nauka”,

 • SANEPiD,

 • Galeria „Labirynt” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Pile,

 • Nadleśnictwo: Zdrojowa Góra, „Morzycówka” Wałcz, Dobrzyca, Złotów,

 • Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,

 • TOZ,

 • PRGOK,

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pile,

 • Inne przedszkola.


 

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności i uzdolnień dzieci,

 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych, w tym postaw proekologicznych,

 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • Urozmaicenie pracy wychowawczo- dydaktycznej, i opiekuńczej,

 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Data dopuszczenia dyrektora

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

 

Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”

 

M.Kwaśniewska, W. Żaba Żabińska

 

Wydawnictwo 

MAC Edukacja

 

31.08.2015r.

PR-4/2015

2.

„Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

JEDNOŚĆ

28.08.2015r.

PR-5/2015

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole objęte jest patronatem Ligi Ochrony Przyrody, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Promuje w środowisku idee zdrowego modelu życia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • akcja „Sprzątanie świata”,

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,

 • Dzień pluszowego misia,

 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,

 • Światowy Dzień Zwierząt,

 • Święto Drzewa,

 • Andrzejki,

 • Mikołajki

 • spotkanie przy choince,

 • bal karnawałowy,

 • Święto Ligi Ochrony Przyrody,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • powitanie wiosny,

 • Dzień Ziemi,

 • Dzień Matki i Ojca,

 • Dzień Polskiej Niezapominajki,

 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 • posiada umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia,

 • potrafi współdziałać w zespole,

 • jest zainteresowany nauką i literaturą,

 • jest samodzielny,

 • jest aktywny w podejmowaniu działań,

 • lubi działania twórcze,

 • jest wrażliwy estetycznie,

 • akceptuje zdrowy styl życia,

 • zna i respektuje normy społeczne,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 • reaguje na proste polecenia w języku angielskim, posługuje się prostymi zwrotami w języku angielskim,

 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2019-2025:

 1. Kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 2. Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem.

 3. Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 4. Współpracowanie z rodzicami w zakresie przebiegu informacji: przedszkole-rodzic-dziecko.

 5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

 6. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

 7. Wspieranie zainteresowań, zdolności oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

 8. Organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zapewniającego wszechstronny  i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole.

 9. Rozwijanie zainteresowań dzieci czytaniem, pisaniem, działaniami matematycznymi i przyrodniczymi.

 10. Wzmacnianie aktywności intelektualnej i poznawczej dzieci poprzez rozwijanie działalności przedszkola.

 11. Poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy innowacyjne.


 

Opracowanie: Rada Pedagogiczna w dniu 7 stycznia 2019 r. we współpracy z rodzicami.

 

 


 

Data dodania: 14-02-2019