Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

COVID-19

Zarządzenie Dyrektora z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile w okresie epidemii COVID-19 - do pobrania.

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 11 W PILE
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19


Uwaga! W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w przedszkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice i pracownicy przedszkola muszą mieć świadomość, że jednostka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole rozpoczyna swoją działalność wg nowych rygorów z dniem 01 września 2020 r. do odwołania.
1. Przedszkole będzie przede wszystkim realizować zajęcia opiekuńcze oraz, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerować chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37,0°C, biegunka. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic wypełnia Oświadczenie o zamiarze korzystania z opieki w okresie epidemii. Przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
4. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola nie wchodzi do budynku.
5. Wszystkie Oświadczenia składane przez rodziców należy umieszczać w skrzynce podawczej w przedszkolu lub wysłać mailem na adres przedszkola: przedszkole@pp11.pila.pl w formie podpisanego skanu.
6. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przedszkola drogą mailową lub telefoniczną o terminie i przyczynie nieobecności.
7. Rodzic ma obowiązek zaktualizowania numerów telefonów oraz wszelkich danych kontaktowych.
8. W celu zachowania bezpieczeństwa każdy rodzic i pracownik przedszkola ma obowiązek zapoznać się z treścią następujących, przyjętych w przedszkolu procedur oraz przestrzegać ich:
1) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
2) Szybkiej komunikacji z rodzicami.
3) Postępowanie na wypadek zauważenia objawów u dziecka lub pracownika mogących sugerować zakażenie koronawirusem.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w okresie stanu epidemii z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile


I. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania epidemiologicznego.
2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.


II. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

- zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki,

- sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.


III. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.


IV. Ustalenie stanu zdrowia dziecka
1. Do przedszkola przyprowadzone jest dziecko zdrowe bez gorączki, kaszlu, kataru i objawów alergii.
2. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, jest zobowiązany wcześniej dostarczyć oświadczenie (Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora przedszkola).
3. Dziecko ma mierzoną temperaturę ciała wtedy, kiedy zauważone zostaną niepokojące objawy u dziecka.


V. Przyprowadzanie dziecka do placówki
1. Pracownik placówki będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, (przyłbicę), rękawiczki i fartuch z długimi rękawami.

2. Rodzic powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. Każdorazowo zamyka za sobą furtkę przedszkola.
3. Pierwszy rodzic czeka przed drzwiami przedszkola, kolejny rodzic z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2 metrów.
4. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który osobiście będzie przyjmował dzieci.
5. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola. Rodzic w uzasadnionych przypadkach na teren przedszkola wchodzi /zaopatrzony we własnym zakresie/ w maseczce oraz rękawiczkach, rekomendujemy naciśnięcie dzwonka przy drzwiach przez np. chusteczkę.
6. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko, bez żadnych objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
7. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas dziecko pozostaje w domu i rodzice zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
9. Rodzice zobowiązani są do systematycznego uczenia dziecka odpowiedniego sposobu zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. Rodzie nie pozwalają dziecku na przynoszenia do przedszkola jakichkolwiek zabawek lub przedmiotów a także wynoszenia czegokolwiek z przedszkola (np. wykonanych w przedszkolu rysunków).
11. Dziecko powyżej 4 roku życia wchodzi do przedszkola bezwzględnie bez osłony twarzy/nosa, którą przechowuje rodzic.
12. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców.
13. Pracownik odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do wyznaczonej Sali, gdzie nauczyciel podejmie umycie z dzieckiem rąk.
14. Pracownik przekazuje nauczycielowi udzielone przez rodzica w wywiadzie informacje.


VI. Odbieranie dziecka z placówki
1. Pracownik placówki będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, (przyłbicę), rękawiczki i fartuch z długimi rękawami.
2. Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
3. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
4. Pracownik placówki zgłasza nauczycielowi przyjście rodzica po dziecko, nauczyciel podejmuje umycie z dzieckiem rąk.
5. Pracownik odbiera dziecko z Sali, pomaga mu ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.

6. Wszelkie informacje rodzice mogą otrzymać od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy (maile grupowe) oraz informacje ogólne od pracownika odprowadzającego dziecko.


VII. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile.
4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile.


Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami


1. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile z dnia 26 sierpnia 2020 r. w którym przekazują numery telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji.
3.Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.
4. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w przedszkolu przypadku zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.
5. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, kopia jest dostępna przy telefonie w biurze intendenta.
6. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile i przekazane odpowiednim służbom sanitarnymw przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile.
7. Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile, ul. Św. Jana Bosko 2, 64-920 Piła.
Kontakt Inspektora ochrony danych osobowych: Dawid Cezary Nogaj,
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach z wiązanych z realizacją wyżej wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.Procedura postępowanie na wypadek zauważenia objawów u dziecka lub pracownika mogących sugerować zakażenie koronawirusem


1. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia oznak chorobowych u dziecka, dziecko zostaje umieszczone w izolatce (gabinet nr 2). W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać z opiekunem w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy (izolatka) a także należy wstrzymać przyjmowania kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać obszar po którym poruszał się wskazany pracownik lubdziecko gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek,
poręczy,uchwytów,itp. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy na bieżąco wdrażać dodatkowe procedury na zalecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
5. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu (w gabinecie dyrektora oraz na każdej sali zabaw oraz w izolatce) potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Ważne telefony:

693 532 730 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
693 450 561 telefon alarmowy
w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy
61 873 92 95 – Oddział Zakaźny dla dorosłych w Poznaniu
61 859 03 36, 539 524 935 – Oddział Chorób Zakaźnych dla dzieci w Poznaniu
800 190 590 - Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie
22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy


Ewa Ratajczyk
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile

Data dodania: 31-08-2020